GDPR

INFORMACE K GDPR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

https://www.roroshop.cz/ – “Roro Shop” – Romana Rolínková – fyzická osoba – podnikatel

Roro shop je název domény www.roroshop.cz nesoucí webová stránka, kterou vlastní Romana Rolínková IČ : 68671601 v živ. rejstříku na Městském úřadě v Hodoníně, Národní třída 373/25, 69501 a je její zřizovatelkou. Webová stránka roro shop má strukturu e-shopu – sloužící k prezentaci a nabídce produktů, jenž jsou určeny k prodeji dle oprávnění č.1 volné živnosti – výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a dle následujících bodů všech služeb spadající k oboru oděvnictví.

Romana Rolínková  zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Romana Rolínková je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem přijímání kontaktních informací k nabízeným službám pro zpětnou komunikační vazbu a jsou to: jméno a příjmení, telefon, email, adresa.

Kontakt na správce:

Romana Rolínková email: info@roroshop.cz , telefon: +420 604 230 840

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se vztahují k prodeji, vystavení faktury – komunikaci mezi stranami. 

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění případné smlouvy mezi Romanou Rolínkovou a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u správce pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.